|
(+48) 513 091 025

 

 

 

 

WARUNKI HANDLOWE DLA KLIENTÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
(szkoły, biblioteki, przedszkola, klienci indywidualni)

 

 

 

Warunki dostawy na terenie Polski:

 

 

 Forma dostawy
  Czas wysyłki  
Przewidywany czas dostawy Koszty dostawy Dopłata za kolejną sztukę Próg darmowej dostawy
      Płatność kartą lub przelewem
 InPost Paczkomaty  24 / 48 godz.*  24 godz. w dni robocze  9,53 zł  0 zł  100 zł
 Kurier DPD  24 / 48 godz.*  24 godz. w dni robocze  12,50 zł  0 zł  100 zł
      Płatność gotówką przy odbiorze
 Kurier DPD  24 / 48 godz.*  24 godz. w dni robocze  15,00 zł  0 zł  100 zł

Odbiór osobisty: Wrocław. Możliwy po otrzymaniu wiadomości e-mail o skompletowaniu zamówienia.

UWAGA! W przypadku odbioru osobistego płatność tylko przelewem lub gotówką (brak na miejscu możliwości płatności kartą).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 24 godziny - w przypadku zamówienia na książki tylko naszego wydawnictwa (Siedmioróg, Oficyna Wydawnicza Promocja)

48 godzin - w przypadku zamówienia zawierającego książki innych wydawnictw

 

 

 

Akceptujemy następujące płatności:

 

 

 

Czas dostarczenia na terenie Europy

 • Poczta zwykła – 10 do 14 dni roboczych
 • Poczta lotnicza – 7 dni roboczych
 • Przesyłka kurierska – 1 do 2 dni roboczych


Koszty dostawy na terenie Europy

Koszt dostawy można śledzić na bieżąco w formularzu zamówienia. W trakcie składania zamówienia najpierw należy wybrać kraj, a następnie formę przesyłki (Przesyłka ekonomiczna bądź priorytetowa). Cena zależna jest od wagi i formy przesyłki. Podstawą naliczania kosztów wysyłki jest cennik Poczty Polskiej.

Zobacz cennik Poczty Polskiej.


Czas dostarczenia poza Europą

 • Poczta zwykła – 4-12 tygodni
 • Poczta lotnicza – 7-14 dni roboczych
 • Przesyłka kurierska – 2-4 dni robocze

Koszty dostawy poza Europą

Koszt dostawy można śledzić na bieżąco w formularzu zamówienia. W trakcie składania zamówienia najpierw należy wybrać kraj a następnie formę przesyłki (Przesyłka ekonomiczna bądź priorytetowa). Cena zależna jest od wagi i formy przesyłki. Podstawą naliczania kosztów wysyłki jest cennik Poczty Polskiej.

Zobacz cennik Poczty Polskiej.

Ostateczny koszt Zamówienia jest sumą wartości (Ceny) zamówionych Artykułów i całkowitego kosztu dostawy. Podany on będzie w podsumowaniu Zamówienia, które można zobaczyć na ekranie przed zamknięciem "koszyka".

Dodatkowe informacje dla klientów z zagranicy:

 1. Wszystkie ceny w naszej Księgarni Internetowej podane są w walucie polskiej (PLN).
 2. W przypadku realizacji zamówień za granicę płatności dokonywane mogą być wyłącznie w następującej formie: kartą kredytową (Visa, Master Card, Diners Club, JCB, Pol Card), albo przelewem (przedpłatą na konto).
 3. Cła i podatki graniczne:

  Przesyłka wysłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom obowiązującym w kraju odbiorcy. Wszystkie ewentualne formalności i opłaty związane z odebraniem przesyłki z Urzędu Celnego leżą w gestii Kupującego (innego wskazanego odbiorcy). Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat opłat granicznych, podatków i ceł należy kontaktować się z lokalnym Urzędem Celnym w kraju odbioru przesyłki.

REGULAMIN SKLEPU
z dnia 23 maja 2018

§1. Definicje

Użytym w niniejszym Regulaminie określeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu z dnia 23 maja 2018
 2. Księgarnia Internetowa - (zwana też Sklepem) - księgarnia prowadzona za pośrednictwem sieci Internet;
 3. Wydawnictwo - Przedsiębiorstwo Wydawniczo - Handlowe "Siedmioróg" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 90, kod poczt. 50-427, wpisana do KRS pod nr 0000109566 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 899-02-03-426, kapitał zakładowy w wysokości 1’376’000,00 złotych, opłacony w całości;
 4. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę sprzedaży z Wydawnictwem poprzez Księgarnię Internetową;
 5. Artykuły - towary oferowane do sprzedaży przez Wydawnictwo na stronach Księgarni Internetowej;
 6. Cena - cena brutto w złotych polskich podana na stronach Księgarni Internetowej stanowiąca cenę sprzedaży Artykułów Kupującemu;
 7. Zamówienie - zamówienie na Artykuły złożone przez Kupującego w formie elektronicznej za pośrednictwem stron Księgarni Internetowej. Zamówienie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Złożenie zamówienia następuje po naciśnięciu przez Kupującego przycisku oznaczonego jako „złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” na stronie internetowej Księgarni Internetowej. Złożenie zamówienia w ten sposób rodzi po stronie Kupującego obowiązek zapłaty kwoty stanowiącej cenę brutto artykułów będących przedmiotem zamówienia, powiększoną o ewentualne koszty wysyłki.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Wydawnictwo oświadcza, iż przysługuje mu prawo sprzedaży Artykułów znajdujących się w ofercie sprzedaży Księgarni Internetowej.
 2. Wydawnictwo zobowiązuje się do dostarczania Artykułów bez wad. W przypadku dostarczenia Kupującemu Artykułów obciążonych wadami, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane przez przepisy Kodeksu Cywilnego lub ustaw szczególnych.
 3. Wydawnictwo podaje następujące dane do kontaktu:
  1. Adres e-mail: wysylka@siedmiorog.pl
  2. Telefon: 71 377 24 01

§ 3. Warunki sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności Ceny przez Kupującego.
 2. Wydawnictwo przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży drogą mailową lub pocztą najpóźniej do dnia wydania Artykułów.
 3. O ewentualnym braku towaru Wydawnictwo niezwłocznie powiadomi Kupującego pocztą elektroniczną.
 4. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
 5. Wydawnictwo zobowiązuje się wysłać Kupującemu zamówione Artykuły na warunkach i w terminach określonych w "Warunkach dostawy".
 6. W przypadku niedostarczenia Kupującemu wszystkich zamówionych przez niego Artykułów z winy Wydawnictwa, Wydawnictwo zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania brakujących Artykułów na własny koszt.
 7. W przypadku Artykułów objętych promocją lub wyprzedażą, których ilość jest ograniczona, Zamówienia będą realizowane do wyczerpania zapasów.
 8. Za chwilę wydania Artykułów uważa się przekazanie Artykułów przewoźnikowi wybranemu przez Kupującemu (w przypadku wysyłki Artykułów na adres podany przez Kupującego) lub przekazanie Artykułów do rąk Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej (w przypadku odbioru osobistego).

§ 4. Płatności

 1. Z tytułu sprzedaży Artykułów zgodnie z Zamówieniem Kupujący zobowiązany jest zapłacić Wydawnictwu Cenę.
 2. Zapłata ceny może nastąpić w jednej z następujących form, według wyboru Kupującego:
  a) kartą kredytową (VISA, MASTER CARD, DINERS CLUB, JCB, POL CARD),
  b) przelewem,
  c) przelewem online,
  d) przy odbiorze, w tym za zaliczeniem pocztowym.
 3. Przelewy online realizowane są przez zewnętrzną firmę PayU.pl, operatora PayU, który może pobierać z tego tytułu dodatkową opłatę. Więcej o płatnościach przelewem (w tym o naliczaniu ewentualnej dodatkowej opłaty) w dziale Pomoc.
 4. Kupujący, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, może uzyskać odroczony termin płatności. Szczegółowe warunki zostaną ustalone w drodze osobnej umowy.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie Wydawnictwu dokumenty potwierdzające następujące dane:
  a) Numer Identyfikacji Podatkowej,
  b) REGON,
  c) wpis do odpowiedniego rejestru (np. odpis KRS, potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej).

§ 5. Zwroty.

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania Artykułów Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W tym celu Kupujący obowiązany jest przesłać mailem lub pocztą na adres Wydawnictwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku Wydawnictwo prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową lub w przypadku braku adresu poczty elektronicznej Kupującego – drogą pocztową.
 2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić przy użyciu formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827).
 3. Zwrot płatności następuje za pomocą tego samego sposobu co sposób zapłaty, jakiego użył Kupujący. Odstępstwo od tej reguły jest możliwe tylko w razie wyrażenia takiej woli przez Kupującego.
 4. Wydawnictwo zwraca Kupującemu, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Artykułów, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż do czasu otrzymania Artykułów z powrotem lub dowodu jego odesłania. Przez koszty dostarczenia Artykułów należy rozumieć koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Artykułów oferowanych przez Wydawnictwo; w pozostałym zakresie (tj. co do wysokości kosztów przekraczających najtańszy zwykły sposób dostawy) koszty dostarczenia Artykułów nie są zwracane Kupującemu.
 5. W przypadku odstąpienie od umowy Kupujący ma obowiązek zwrotu Artykułów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na swój koszt. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Artykuły zwracane Kupujący prześle na adres: PWH "Siedmioróg" Sp. z o.o., ul. Krakowska 90, 50-427 Wrocław.
 7. Po otrzymaniu zwrotu Wydawnictwo sprawdza stan Artykułów. W przypadku otrzymania Artykułów uszkodzonych lub noszących ślady zużycia, Wydawnictwo niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego, wskazując stopień zużycia i związaną z tym utratę wartości Artykułu.
 8. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 7 powyżej, Wydawnictwo niezwłocznie zwraca Kupującemu Cenę Artykułu wraz z kosztami zawarcia umowy, dokonując potrącenia kwoty wynikającej z  utraty wartości Artykułu.
 9. Kupujący może w formie pisemnej zakwestionować poprawność stwierdzenia stopnia zużycia Artykułów oraz związanej z tym utraty ich wartości. Wydawnictwo powinno ustosunkować się do tego pisma w terminie 14 dni.

 

§ 6. Reklamacje.

 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych Artykułów lub ich uszkodzeń powstałych podczas dostawy, Kupujący niezwłocznie po ich otrzymaniu powinien odesłać wadliwe lub uszkodzone Artykuły na adres Wydawnictwa, wskazany w § 5 ust. 2, wraz z pisemną reklamacją.
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia do Wydawnictwa.
 3. Wydawnictwo, w razie pozytywnego rozpatrzenia złożonej przez Kupującego reklamacji, dokona zwrotu kosztów przesyłki oraz wymiany Artykułów wadliwych na Artykuły wolne od wad. Jeśli wymiana okaże się niemożliwa (np. z powodu wyczerpania asortymentu), Wydawnictwo zwróci Kupującemu uiszczoną Cenę wraz z kosztami zawarcia umowy lub zaoferuje mu inne dostępne w Księgarni Internetowej Artykuły, wedle wyboru Kupującego. W powyższych przypadkach koszty przesyłki wymienionych na wolne od wad artykułów lub koszty zwrotu ceny ponosi Wydawnictwo.

 

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 roku.
 2. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka prywatności”.
 3. W sprawach nienormowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub przedsiębiorców stosuje się wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego.