|
(+48) 513 091 025


Zwroty.


1.   W terminie 14 dni od dnia otrzymania artykułów Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W tym celu Kupujący zobowiązany jest przesłać mailem lub pocztą na adres Wydawnictwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2.   Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać informację, czy Kupujący domaga się zwrotu ceny wraz z kosztami zawarcia umowy na rachunek bankowy – jednocześnie wskazując imię, nazwisko, nazwę banku oraz numeru rachunku bankowego. W braku takiej informacji, cena wraz z kosztami zawarcia umowy zostanie przesłana przekazem pocztowym za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.    Kupujący ma obowiązek zwrotu Artykułów w terminie 14 dni w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.    Artykuły zwracane Kupujący prześle na adres:


PWH "Siedmioróg" Sp. z o.o.
ul. Krakowska 90
50-427 Wrocław.

5.    Po otrzymaniu zwrotu Wydawnictwo sprawdza stan artykułów. W przypadku otrzymania artykułów uszkodzonych lub noszących ślady zużycia, Wydawnictwo niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego, wskazując stopień zużycia i związaną z tym utratę wartości artykułu.

6.     Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 5 powyżej, Wydawnictwo niezwłocznie zwraca Kupującemu cenę artykułu wraz z kosztami zawarcia umowy, pomniejszoną o ewentualną utratę wartości artykułu.

7.     Kupujący może w formie pisemnej zakwestionować poprawność stwierdzenia stopnia zużycia artykułów oraz związanej z tym utraty ich wartości. Wydawnictwo powinno ustosunkować się do tego pisma w terminie 14 dni.

 

Reklamacje.


1.   W przypadku stwierdzenia wad fizycznych artykułów lub ich uszkodzeń powstałych podczas dostawy, Kupujący niezwłocznie po ich otrzymaniu powinien odesłać wadliwe lub uszkodzone artykuły na adres Wydawnictwa.

 

       PWH "Siedmioróg" Sp. z o.o.
ul. Krakowska 90
50-427 Wrocław


        wraz z pisemną reklamacją.

2.    Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia do Wydawnictwa.

3.    Wydawnictwo, w razie pozytywnego rozpatrzenia złożonej przez Kupującego reklamacji, dokona zwrotu kosztów przesyłki oraz wymiany artykułów wadliwych na artykuły wolne od wad. Jeśli wymiana okaże się niemożliwa (np. z powodu wyczerpania asortymentu), Wydawnictwo zwróci Kupującemu uiszczoną cenę wraz z kosztami zawarcia umowy lub zaoferuje mu inne dostępne w księgarni Internetowej artykuły, wedle wyboru Kupującego. W powyższych przypadkach koszty przesyłki wymienionych na wolne od wad artykułów lub koszty zwrotu ceny ponosi Wydawnictwo.