KONKURS

BAJKI NA SIEDMIORÓG TV

dzieci 


Nagrody dla laureatów!

Konkurs trwa do 2 października 2019

 

OPIS KONKURSU:

 

Wszystkich wielbicieli bajek i filmów animowanych zapraszamy do konkursu z nagrodami Bajki na Siedmioróg TV

Nagrody:
- Pierwsza nagroda to kupon o wartości 1000 złotych na dowolny wybór książek i płyt CD w księgarni internetowej Siedmioróg.pl.

- Druga i trzecia nagroda, to kupony o wartości 100 złotych każdy na dowolny wybór książek i płyt CD w księgarni internetowej Siedmioróg.pl

Trzy warunki uczestnictwa w konkursie:

Pierwszym warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie subskrybcji kanału Siedmioróg TV na Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCBBNmoRfkrfHHMaXwrMMahQ

Drugim warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowa odpowiedź na 3 pytania dotyczące trzech różnych animacji bajek na Siedmioróg TV: Jasia i Małgosi, Kopciuszka i Pana Twardowskiego:

  1. Czy czarownica w Jasiu i Małgosi miała dobry wzrok?
  2. Z jakich zwierząt wróżka wyczarowała rumaki w Kopciuszku?
  3. Na jakich zwierzętach ścigali się w Krakowie Pan Twardowski i pięciu szlachciców?

Trzecim warunkiem jest oznaczenie dwóch swoich znajomych w komentarzu posta.

Odpowiedzi na pytania konkursowe należy wysłać drogą mailową pod adres:

biuro@siedmiorog.pl

W mailu należy podać:

- konto, z którego została dokonana subskrybcja kanału Siedmioróg TV na Youtube, a także datę i godzinę, w której nastąpiła subskrybcja;

- odpowiedzi na każde z trzech pytań konkursowych.

 

Konkurs trwa od 28 września do 2go października 2019 roku.

Regulamin konkursu “Bajki na Siedmioróg TV”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których odbywa się konkurs: „Bajki na Siedmioróg TV” w dalszej części Regulaminu zwany „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest PWH Siedmioróg sp. z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 90, 50-427, NIP: 899-02-03-426 (dalej „Organizator” lub „Fundator”).

 

3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu Facebook.com za pośrednictwem profilu Wydawnictwa Siedmioróg.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani prowadzony przez właścicieli serwisu Facebook.com.

5. Konkurs trwa od 28 września do 2 października 2019 roku.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przeczytaniem i zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 6 rok życia i posiadają pisemną zgodę od opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

3. Uczestnik może działać w ramach Konkursu wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, za pomocą własnego konta w serwisie Facebook.com.

4. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Z Konkursu wyłączeni są Pracownicy Organizatora oraz Fundatora nagród, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

6. Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub posiada fikcyjny profil na portalu Facebook.com lub profil z nieprawdziwymi danymi osobowymi.

7. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że umieszczony przez niego komentarz (zdjęcia, treści, obrazy, utwory) są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, są wolne od wszelkich wad, praw i roszczeń osób trzecich oraz, że przysługują mu do niego wyłączne i nieograniczone prawa i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń.

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Uczestników Konkursu.

9. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, wyłanianiem zwycięzców oraz wysyłką nagród prowadzi Organizator Konkursu.

 

III. ZASADY PROWADZENIA I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

  1. Udział w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadań konkursowych:

Pierwszym zadaniem konkursowym jest dokonanie subskrybcji kanału Siedmioróg TV na Youtube:

 https://www.youtube.com/channel/UCBBNmoRfkrfHHMaXwrMMahQ

Drugim warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowa odpowiedź na 3 pytania dotyczące trzech różnych animacji bajek na Siedmioróg TV: Jasia i Małgosi, Kopciuszka i Pana Twardowskiego. Pytania brzmią:

  1. Czy czarownica w Jasiu i Małgosi miała dobry wzrok?
  2. Z jakich zwierząt wróżka wyczarowała rumaki w Kopciuszku?
  3. Na jakich zwierzętach ścigali się w Krakowie Pan Twardowski i pięciu szlachciców?
  4. Trzecim warunkiem jest oznaczenie dwóch swoich znajomych w komentarzu posta.

Odpowiedzi należy wysłać drogą mailową pod adres

biuro@siedmiorog.pl

W emailu należy podać:

- konto, z którego została dokonana subskrybcja kanału Siedmioróg TV na Youtube, a także datę i godzinę, w której nastąpiła subskrybcja;

- odpowiedzi na każde z trzech pytań konkursowych.

2. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy składać do dnia 2go października 2019 roku do godziny 23:59:00. Odpowiedzi opublikowane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

3. Uczestnik może udzielić dowolną liczbę odpowiedzi w Konkursie, jednak przysługuje mu prawo do otrzymania wyłącznie jednej nagrody.

4. Udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi konkursowej w komentarzu do Wpisu jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie jego nazwy profilu na liście Zwycięzców na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com.

5. Wyboru Zwycięzców Konkursu dokona trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 dni od momentu zakończenia Konkursu w serwisie Facebook.com.

7. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Konkursu oraz zgodą na nieodpłatne prezentowanie prac w Internecie oraz druku.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania lub ukrywania odpowiedzi konkursowych, które są wulgarne, obraźliwe, nieprawdziwe, niecenzuralne, propagujące przemoc, o charakterze pornograficznym, zawierające groźby lub sprzeczne z prawem.

 

IV. NAGRODY

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu.

2. Nagrodzone zostaną 3 zgłoszenia.

3. Pierwsza nagroda to kupon o wartości 1000 złotych na dowolny wybór książek w księgarni internetowej Siedmioróg.pl. Druga i trzecia nagroda, to kupony o wartości 100 złotych każdy na dowolny wybór książek w księgarni internetowej Siedmioróg.pl

4. Łączna wartość nagród wynosi: 1200 zł.

4. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na inne osoby.

6. Uczestnik Konkursu, który znalazł się na liście Zwycięzców, powinien w ciągu 3 dni od daty publikacji wyników Konkursu przesłać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu) w wiadomości prywatnej na profilu Wydawnictwo Siedmioróg: https://www.facebook.com/search/top/?q=wydawnictwo%20siedmior%C3%B3g&epa=SEARCH_BOX

7. Nagrody będą wysyłane tylko na terytorium Polski na koszt Organizatora Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 14 dni od momentu otrzymania pełnych danych potrzebnych do wysyłki.

8. W przypadku braku kontaktu Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora Konkursu.

9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagrody w związku z prowadzonym Konkursem.

 

V. DANE OSOBOWE

1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Polski, numer telefonu) dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania przez Organizatora nagrody.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu na profilu Organizatora Konkursu w serwisie Facebook.com.

3. Uczestnicy Konkursu poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wskazanych w treści Regulaminu. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy Konkursu mają prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych na zasadach i w zakresie określonym w ww. ustawie, tj. prawo do wglądu do danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.

 

VI. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy kierować w terminie 14 dni roboczych od chwili ogłoszenia wyników Konkursu w formie pisemnej na adres: Wydawnictwo Siedmioróg, ul. Krakowska 90, 50-427 Wrocław.

2. Uczestnik zgłaszający reklamację zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska i adresu do korespondencji, na który miałaby zostać wysłana odpowiedź na reklamację.

3. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Uczestnika o swojej decyzji w przedmiocie zgłoszonej reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@siedmiorog.pl. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Uczestnika.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

© Copyright 2021 Siedmioróg . Wszelkie prawa zastrzeżone.