Zwroty

 

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania artykułów Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W tym celu Kupujący zobowiązany jest przesłać mailem lub pocztą na adres Wydawnictwa oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać informację, czy Kupujący domaga się zwrotu ceny wraz z kosztami zawarcia umowy na rachunek bankowy – jednocześnie wskazując imię, nazwisko, nazwę banku oraz numeru rachunku bankowego. W braku takiej informacji, cena wraz z kosztami zawarcia umowy zostanie przesłana przekazem pocztowym za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrotu Artykułów w terminie 14 dni w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 4. Artykuły zwracane Kupujący prześle na adres:

  PWH "Siedmioróg" Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 17, 50-424 Wrocław.

 5. Po otrzymaniu zwrotu Wydawnictwo sprawdza stan artykułów. W przypadku otrzymania artykułów uszkodzonych lub noszących ślady zużycia, Wydawnictwo niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego, wskazując stopień zużycia i związaną z tym utratę wartości artykułu.
 6. Po dokonaniu czynności wskazanych w ust. 5 powyżej, Wydawnictwo niezwłocznie zwraca Kupującemu cenę artykułu wraz z kosztami zawarcia umowy, pomniejszoną o ewentualną utratę wartości artykułu.
 7. Kupujący może w formie pisemnej zakwestionować poprawność stwierdzenia stopnia zużycia artykułów oraz związanej z tym utraty ich wartości. Wydawnictwo powinno ustosunkować się do tego pisma w terminie 14 dni.

 

Reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych artykułów lub ich uszkodzeń powstałych podczas dostawy, Kupujący niezwłocznie po ich otrzymaniu powinien odesłać wadliwe lub uszkodzone artykuły na adres Wydawnictwa.

  PWH "Siedmioróg" Sp. z o.o.
  ul. Krakowska 17
  50-424 Wrocław.

  wraz z pisemną reklamacją.

 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia do Wydawnictwa.
 3. Wydawnictwo, w razie pozytywnego rozpatrzenia złożonej przez Kupującego reklamacji, dokona zwrotu kosztów przesyłki oraz wymiany artykułów wadliwych na artykuły wolne od wad. Jeśli wymiana okaże się niemożliwa (np. z powodu wyczerpania asortymentu), Wydawnictwo zwróci Kupującemu uiszczoną cenę wraz z kosztami zawarcia umowy lub zaoferuje mu inne dostępne w księgarni Internetowej artykuły, wedle wyboru Kupującego. W powyższych przypadkach koszty przesyłki wymienionych na wolne od wad artykułów lub koszty zwrotu ceny ponosi Wydawnictwo.
 
© Copyright 2021 Siedmioróg . Wszelkie prawa zastrzeżone.